منشور اخلاقی یاقوت فارما

منشور اخلاقی سازمان که به آن بعضاً مرام‌نامه اخلاقی هم گفته می‌شود، مجموعه‌ای از قوانین و عرف‌های حاکم بر یک سازمان است که چارچوب اصول حرفه‌ای، اخلاقی و رفتاری کارکنان آن سازمان را نشان می‌دهد.

منشور اخلاقی یاقوت فارما

 این منشور اخلاقی به بیان رسمی اصول اخلاقی اولیه گروه بین المللی یاقوت فارما می پردازد، از آنجایی که این گروه دارای رشد روز افزون بوده و هر سال به تعداد کارمندان آن افزوده می گردد بیان کتبی این اصول به عنوان یک امر ضروری پذیرفته شده است.

منشور اخلاقی گروه بین المللی یاقوت فارما برای تمامی کامندان صرف نظر از واحد، درجه مسئولیت و موقعیت فرد در نظر گرفته می شود.

و به منظور راهنمایی هر که از ما در مورد چگونگی رفتار روزانه هدف گذاری شده است.

این منشور اخلاقی همچمنین به عنوان منبع راهنمایی برای تمام مشتریان و شرکا تجاری ما در سرتاسر دنیا عمل می کند.

هر کدام از ما به عنوان عضو یا شریکی تجاری با ادغام و تصویب این منشور اخلاقی ضامن تعهدات گروه بین المللی یاقوت فارما در رویارویی با هر شراطی می باشیم.

 

دکتر حسین اعتمادی 

بنیان گذار

این منشور بر اساس چهار رکن به شرح ذیل تعریف و ساخته شده است

احترام به افراد

 احترام به قانون

احترام به مجموعه

احترام به شرکای تجاری مجموعه

قوانین

1.ارتقا محیط کاری متناسب با حقوق فردی و استانداردهای کاری به خصوص در موارد مربوط به عدم تبعیض

2.اطمینان از اینکه کارمندان اطلاعات مربوط به شرکت و استراتژیهای اصلی آن را دریافت می کنند.

3.فراهم ساختن وسایل پیشرفت حرفه ای کارمندان گروه

4.ارتقا کیفیت زندگی در محل کار

5.تضمین محرمانه بودن و امنیت اطلاعات شخصی کارمندان و اشخاص ثالث

6.حفاظت اطلاعات محرمانه

7. انتخاب شرکا تجاری که قوانین اخلاقی آنها حداقل معادل با موارد مندرج در این منشور اخلاقی است.

8.جلوگیری از فساد، تجارت داخلی و تعارض منافع

9.محافظت از منابع و دارایی های شرکت

10.احترام به قوانین رقابت سالم

11.تمام کارمندان باید در صدد ایجاد ارتباط ویژه با هر مشتری از طریق گوش دادن، درک و انطباق مداوم با نیازهای آنها باشند.

12.از اهداف تمامی شرکتهای اقماری گروه یاقوت فارما شناخته شدن به واسطه اصول اخلاقی آنها می باشد، این شرکتها نیازها وتغییرات و توقعات جامعه را از طریق عملی کردن اهداف آنها برآورده می سازد.

13. این منشور شامل حال تمامی کارمندان، شرکتهای وابسته و همچنین تمامی اعضاء هیئت مدیره و شرکتهای ما در سراسر دنیا می شود.