همکاری با ما

روند کاری ما چگونه است

مراحل گزینش

 • 1
  اعلان نیاز

  با توجه به نیاز مجموعه فرصت های شغلی متنوعی در فرم آزاد میشود

 • 2
  بررسی رزومه

  بررسی اولیه توسط واحد منابع انسانی انجام می پذیرد

 • 3
  مصاحبه تلفنی

  پس از تایید مرحله اول با شما تماس گرفته خواهد شد

 • 4
  مصاحبه تخصصی

  مصاحبه توسط مدیر یا نماینده مدیر آن واحد انجام خواهد شد

 • 5
  شروع همکاری

  پس از طی مراحل قرارداد همکاری با شما عقد می شود